Ling-Zhi Liu, MD, PhD
Associate Professor of Pathology
ling-zhi-liu@uiowa.edu

Khaliunaa Bayanbold, BS
Graduate Research Assistant
khaliunaa-bayanbold@uiowa.edu

Long Jia, MBBS
Visiting Scholar
long-jia@uiowa.edu

Nedria Walker, BS
Research Assistant
nedria-thomas@uiowa.edu